MONOKOTE לקונסטרוקציית פלדה

חומרי טיח חד רכיביים, מיושמים בריסוס מתוצרת חברת GRACE העולמית, מעורבבים בחומרים מעכבי בעירה. אושרו לשימוש על קונסטרוקציות פלדה עד ארבע שעות. נבדק לפי תקינה אירופאית ומאושר לשימוש ע"י מכון התקנים הישראלי כעונה לדרישות ת"י 1733.