03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

PROMAT צבע מעכב בעירה לפלדה

PROMAT צבע מעכב בעירה למיגון של פלדה מבנית בפני אש. מספק הגנה בפני אש לפלדה למשך 30, 60, 90 ו-120 דקות. נבדק לפי תקינה אמריקאית ומאושר לשימוש ע"י מכון התקנים הישראלי