03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

תקן 1928

תקן ישראלי 1928 קובע את הפרמטרים שיש לבחון בבדיקות תחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים, לרבות, מערכות מתזים, זקפים,זרנוקים, מערכות קבועות לריסוס מים, מערכות מים-קצף, וכיוצ"ב.

חברתנו הינה מעבדה מוסמכת למערכות כיבוי אש, ולראיה הוסמכה תעודה לסמן בתו תקן את המצרכים: מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

שיתוף