03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

ספרינקלרים

מערכות מתזים לכיבוי אש המכונות מערכות ספרינקלרים מותקנות במבני ציבור, מוסדות, בתי חולים, בנייני משרדים, מפעלים ומבנים אחרים בהם נדרשת מערכת כיבוי אש מהירה, יעילה ואוטומטית.

התקנת ספרינקלרים במבנה הוכחה כמצילת חיי אדם ורכוש בזמן התפרצותה של דליקה.
חשיבותם של ספרינקלרים בזמן התלקחות שריפה

תפקידה של מערכת ספרינקלרים בעת התפרצותה של דליקה כפול – התרעה ומניעת התפשטות אש ועשן במבנה:

• כאשר המערכת מופעלת היא מונעת או לכל הפחות, מאטה את התפשטות האש
• התזת המים מפחיתה את כמות העשן במבנה ונזקיו לבריאות וחיי אדם
• פעולת המערכת מעודדת פינוי מידי של שוכני המבנה שכן היא סימן ברור וחד משמעי להתפרצות אש באזור

מערכת ספריקנלרים יכולה לשמש גם כמערכת התרעה ישירה כאשר היא מחוברת אל מרכז בקרה של המבנה ו/או אל תחנת כיבוי האש הקרובה.

כאשר המערכת מזהה הפעלה של מתזים היא שולחת הודעה מוקלטת או התרעה אלקטרונית אחרת. המערכת יכולה להפעיל גם אזעקה ברחבי המבנה המודיעה על התפנות מידית.

בבניינים המתוחזקים באמצעות חברת ניהול ואחזקה הבדיקה מבוצעת על ידי החברה כחלק מהתחזוקה השוטפת.

כיצד פועלת מערכת הספרינקלרים?

התקנת ספרינקלרים הוא תהליך מסובך הואיל ומערכת ספרינקלרים מורכבת ממספר חלקים – צינורות מים ומתזים, משאבות ולעיתים מכל מים (משמש כמכל חירום במקרה בו ישנו ניתוק של אספקת המים הסדירה). צינורות המערכת צבועים בצבע אדום ומפוזרים ברחבי המבנה בהתאם לתכנון קפדני.

המערכת אוטומטית לחלוטין ואינה תלויה בהפעלה חיצונית, היא נמצאת תחת לחץ מים קבוע תודות למשאבות, המים אינם משתחררים מן המערכת אלא בעת גירוי של המתז על ידי עלייה בטמפרטורה בעת שריפה.

החלק הנראה לעין (לרוב הצינורות יותקנו תחת תקרה צפה) של המערכת הוא המתז. המתז הוא שסתום הנשמר סגור על ידי מכל זכוכית ייעודי המלא בנוזל. כאשר ישנה עלייה בטמפרטורה באזור המכל הנוזל מתפשט והמכל נשבר. שבירת המכל משחררת את המים מן המתז.

ספרינקלרים

שילוב מערכת ספרינקלרים 'יבשה'

באזורים בהם ציוד יקר ניתן להתקין מערכת 'יבשה' שאינה נמצאת תחת לחץ מים קבוע.

מערכת זו מחוברת למערכת ספרינקלרים במבנה, כאשר המערכת מזהה הפעלה של ספרינקלרים באזור אחר במבנה, היא מפעילה גלאי עשן באזור המוגן.

גלאי העשן המופעל מתריע מפני התפרצותה של דליקה ומאפשר את הצלת הציוד.

לאחר פרק זמן קבוע, אם מערכת גילוי האש לא כובתה הספרינקלרים באזור המוגן יפעלו לכיבוי האש.

התייחסותו של מכון התקנים למערכות ספרינקלרים

מכון התקנים הישראלי מתייחס לשני היבטים של מערכות ספרינקלרים – התקנה ותחזוקה.

ת"י 1596- מערכות מתזים: התקנה, מפרט את הדרישות להתקנת המערכת, באילו מבנים יש להתקין מערכת ספרינקלרים וכיצד עליה להיות מפוזרת במבנה.

ת"י 1928 – מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה, מתבסס על התקן האמריקאי NFPA25 בו מפורטות הוראות לתחזוקת המערכת.

יש לציין כי נדרשת הסמכה ממכון התקנים על מנת לבצע פעולות תחזוקה במערכות ספרינקלרים.

שיתוף