PHOENIX לקונסטרוקציית פלדה

PHOENIX חומר ציפוי מתקצף על בסיס מים המיועד למיגון של פלדה מבנית בפני אש. מספק מיגון אש– כלומר, הגנה בפני אש לפלדה למשך 30, 60, 90 ו-120 דקות. נבדק לפי תקינה אירופאית ומאושר לשימוש ע"י מכון התקנים הישראלי.